OFICIÁLNÍ PRAVIDLA A PODMÍNKY FACEBOOKOVÉ SOUTĚŽE 

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže o poukaz v hodnotě 3 000 Kč do obchodního řetězce Globus + 4x poukaz v hodnotě 500 Kč (dále jen "soutěž").


1. Pořadatel a organizátor soutěže: Karel Krupa, realitní makléř společnosti RE/MAX 4 You, IČO 74966901.


2. Místo konání a doba trvání soutěže: Soutěž probíhá na území České republiky. Doba trvání soutěže je stanovena na období od 2. 12. 2021, do 25. 12. 2021 do 15 hod na Facebook stránce https://www.facebook.com/KarelKrupaRemax (dále jen "profil pořadatele"), a to soutěžním příspěvkem, který začíná na: "SOUTĚŽ JE TU!" ze dne 2. 12. 2021 (dále jen "soutěžní příspěvek" nebo "soutěžní otázka").


3. Výhry v soutěži: 1. místo je poukaz v hodnotě 3 000 Kč do obchodního řetězce Globus. 2.-6. místo je poukaz v hodnotě 500 Kč do obchodního řetězce Globus. 


4. Podmínky účasti: Soutěže se mohou zúčastnit jen fyzické osoby starší 12 let s trvalým pobytem nebo adresou pro doručování na území České republiky (dále jen "soutěžící"). Každý soutěžící může tipovat pouze jednou a to pouze z jednoho Facebook profilu.

Soutěžící se zapojí do soutěže tak, že:

a) v komentáři pod soutěžním příspěvkem na profilu pořadatele odpoví na otázku: Ve kterém roce byla otevřena 1. pobočka společnosti RE/MAX 4 You v Chomutově?. 

b) VEŘEJNĚ sdílí originální soutěžní příspěvek soutěže začínající na "SOUTĚŽ JE TU!" ze dne 2. 12. 2021

Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží nebo služeb či zaplacení jakéhokoli jiného vkladu. 


5. Průběh soutěže: Soutěž probíhá výhradně prostřednictvím Facebooku na profilu pořadatele. Používání několika identit soutěžícího na sociální síti Facebook je zakázáno. Výherci budou vylosování v živém vysílání pořadu Realiťák NAŽIVO 25.12.2021 v 18 hod, konané na youtube stránce: https://www.youtube.com/channel/UCq4_-njcM7KspaN_TDyUsKA.

Pokud nebude v komentářích správná odpověď vyhrává nejbližší tip, pokud bude více stejných nejbližších tipů, opět probíhá losování. Výherci budou informováni o výhře prostřednictvím soukromé zprávy v rámci sociální sítě Facebook.


6. Další ujednání: Výherce může být požádán o svolení s případným pořízením podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů jeho osoby v průběhu předání výhry. Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli. Výherce, který si výhru nepřevezme nebo se nedostaví k převzetí výhry v době domluvené s pořadatelem soutěže a/nebo který neprokáže splnění podmínek účasti v soutěži stanovené v těchto pravidlech, ztrácí na výhru nárok.

Pořadatel neodpovídá za to, že si výherce nepřečte zprávu na Facebooku zaslanou pořadatelem a nestihne reagovat ve stanoveném termínu v ní uvedeným. Pořadatel neodpovídá ani za jiné důvody, kvůli kterým si výherce nepřečetl zprávu od pořadatele. Pořadatel se zavazuje ve vztahu k výherci uskutečnit jeden pokus o zaslání oznámení o výhře. Bude-li pokus neúspěšný a/nebo výherce nebude ve lhůtě uvedené ve zprávě, kterou pořadatel odeslal výherci jako oznámení o výhře, kontaktovat pořadatele, je pořadatel oprávněn rozhodnout o propadnutí výhry.


7. Osobní údaje: Pořadatel tímto informuje soutěžící, že za účelem zapojení do soutěže budou zpracovány jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, profilová fotografie, případně přezdívka na sociální síti Facebook a osobní údaje sdělené v odpovědi na soutěžní otázku, a to po dobu trvání soutěže. Po ukončení soutěže nebudou osobní údaje soutěžícího dále zpracovány, vyjma jejich stálého zveřejnění na profilu pořadatele bez jakékoliv mediální podpory - toto zpracování osobních údajů může soutěžící kdykoliv ukončit tak, že příslušný komentář pod soutěžním příspěvkem odstraní.

Pořadatel tímto informuje výherce, že za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, informování o průběhu soutěže a předání výhry budou zpracovány jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa pro doručování, případně věk a telefonický/e-mailový kontakt, a to po dobu trvání soutěže a 1 rok po jejím ukončení.

Správcem osobních údajů je pořadatel, který bude zpracovávat osobní údaje prostřednictvím zpracovatele - organizátora v souladu s relevantními právními předpisy na ochranu osobních údajů. Osobní údaje soutěžících a výherce v rozsahu jméno, příjmení, profilová fotografie, adresa pro doručování, případně přezdívka na sociální síti Facebook, věk, telefonický/e-mailový kontakt a osobní údaje sdělené v odpovědi na soutěžní otázku jsou uchovávány a zpracovávány v rámci sociální sítě Facebook. Pořadatel se zavazuje zajistit bezpečnost údajů výherce. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů soutěžících a výherce je oprávněný zájem pořadatele a organizátora na pořádání soutěže a předání výhry.

Soutěžící a výherce má právo:

• požadovat informace o zpracovávání osobních údajů,

• na přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům,

• na opravu, výmaz nebo omezení zpracování svých osobních údajů,• vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů,

• obrátit se na pořadatele, organizátora nebo dozorový Úřad pro ochranu osobních údajů na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, www.uoou.cz, v případě podezření z porušení svých práv.· S výše uvedenými požadavky se soutěžící a výherce může obrátit na pořadatele na e‑mailové adrese karel.krupa@re-max.cz nebo osobně.


8. Závěrečná ustanovení: Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy pořadatele.

Pořadatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

Pořadatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany účastníka jako je např. manipulace s výsledky pořadí nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže. 

Pořadatel soutěže je oprávněn v souvislosti s předáním výhry v této soutěži požadovat, aby výherce prostřednictvím osobního dokladu prokázal skutečnost, že je starší 18 let. V případě že, tuto podmínku nesplní, nebude mu výhra v soutěži předána. Tato soutěž není jakkoliv sponzorovaná, podporována nebo spravovaná společností Facebook, Inc nebo Facebook Ireland Limited.

Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. V případě jakýchkoli nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na: karel.krupa@re-max.cz.