OFICIÁLNÍ PRAVIDLA A PODMÍNKY FACEBOOKOVÉ SOUTĚŽE 
Sem vložte podnadpis

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže o poukaz v hodnotě 5 000 Kč do Ikei nebo na Slevomat, o karton vína a o poukaz v hodnotě 500 Kč do restaurace NOMI v Chomutově  (dále jen "soutěž").


1. Pořadatel a organizátor soutěže: Karel Krupa, realitní makléř společnosti RE/MAX 4 You, IČO 74966901.


2. Místo konání a doba trvání soutěže: Soutěž probíhá na území České republiky. Doba trvání soutěže je stanovena na období od 21. 2. 2020, do 19. 3. 2020 do 18 hod na Facebook stránce https://www.facebook.com/KarelKrupaRemax (dále jen "profil pořadatele"), a to soutěžním příspěvkem, který začíná na: "SOUTĚŽ O POUKAZ NA 5 000 Kč JE TU!" ze dne 21. 2. 2020 (dále jen "soutěžní příspěvek" nebo "soutěžní otázka").


3. Výhry v soutěži: 1. místo je poukaz v hodnotě 5 000 Kč do IKEI nebo na SLEVOMAT (dle výběru výherce). 2. místo je karton vína. 3. místo je poukaz na 500 Kč do chomutovské restaurace NOMI. Všechny ceny si výherci musí převzít osobně v kanceláři RE/MAX 4 You v Chomutovské kanceláři nebo v Žatecké kanceláři. 


4. Podmínky účasti: Soutěže se mohou zúčastnit jen fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem nebo adresou pro doručování na území České republiky (dále jen "soutěžící").· Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci a kolegové pořadatele a organizátora, případně jiné osoby podílející se na zajištění soutěže, a osoby k výše uvedeným osobám ve vztahu osoby blízké. Každý soutěžící může tipovat pouze jednou a to pouze z jednoho Facebook profilu.

Soutěžící se zapojí do soutěže tak, že:

a) v komentáři pod soutěžním příspěvkem na profilu pořadatele odpoví na otázku: Kolik nemovitostí jsem prodal a pronajal od roku 2014 do ledna roku 2020? 

b) stane se fanouškem stránky https://www.facebook.com/KarelKrupaRemax

c) VEŘEJNĚ sdílí originální soutěžní příspěvek soutěže začínající na "SOUTĚŽ O POUKAZ NA        5 000 Kč JE TU!" ze dne 21. 2. 2020

Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží nebo služeb či zaplacení jakéhokoli jiného vkladu. Podmínkou pro obdržení výhry je, aby výherce po vítězství osobně převzal výhru.


5. Průběh soutěže: Soutěž probíhá výhradně prostřednictvím Facebooku na profilu pořadatele. Používání několika identit soutěžícího na sociální síti Facebook je zakázáno. Výhercem 1. ceny se stane jeden soutěžící, který správně odpoví nebo bude nejblíže správné odpovědi na soutěžní otázku a splní všechny 3 podmínky soutěže.

Pokud bude více správných odpovědí, pořadatel vylosuje v živém streamu na youtube kanálu Karel Krupa RE/MAX 19.3.2020 v 19 hod 1. místo, 2. místo a 3. místo. Pokud nebude v komentářích správná odpověď vyhrává nejbližší tip, pokud bude více stejných nejbližších tipů, opět probíhá losování. Výherci budou informováni o výhře prostřednictvím soukromé zprávy v rámci sociální sítě Facebook.


6. Další ujednání: Výherce může být požádán o svolení s případným pořízením podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů jeho osoby v průběhu předání výhry. Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli. Výherce, který si výhru nepřevezme nebo se nedostaví k převzetí výhry v době domluvené s pořadatelem soutěže a/nebo který neprokáže splnění podmínek účasti v soutěži stanovené v těchto pravidlech, ztrácí na výhru nárok.

Pořadatel neodpovídá za to, že si výherce nepřečte zprávu na Facebooku zaslanou pořadatelem a nestihne reagovat ve stanoveném termínu v ní uvedeným. Pořadatel neodpovídá ani za jiné důvody, kvůli kterým si výherce nepřečetl zprávu od pořadatele. Pořadatel se zavazuje ve vztahu k výherci uskutečnit jeden pokus o zaslání oznámení o výhře. Bude-li pokus neúspěšný a/nebo výherce nebude ve lhůtě uvedené ve zprávě, kterou pořadatel odeslal výherci jako oznámení o výhře, kontaktovat pořadatele, je pořadatel oprávněn rozhodnout o propadnutí výhry.


7. Osobní údaje: Pořadatel tímto informuje soutěžící, že za účelem zapojení do soutěže budou zpracovány jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, profilová fotografie, případně přezdívka na sociální síti Facebook a osobní údaje sdělené v odpovědi na soutěžní otázku, a to po dobu trvání soutěže. Po ukončení soutěže nebudou osobní údaje soutěžícího dále zpracovány, vyjma jejich stálého zveřejnění na profilu pořadatele bez jakékoliv mediální podpory - toto zpracování osobních údajů může soutěžící kdykoliv ukončit tak, že příslušný komentář pod soutěžním příspěvkem odstraní.

Pořadatel tímto informuje výherce, že za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, informování o průběhu soutěže a předání výhry budou zpracovány jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa pro doručování, případně věk a telefonický/e-mailový kontakt, a to po dobu trvání soutěže a 1 rok po jejím ukončení.

Správcem osobních údajů je pořadatel, který bude zpracovávat osobní údaje prostřednictvím zpracovatele - organizátora v souladu s relevantními právními předpisy na ochranu osobních údajů. Osobní údaje soutěžících a výherce v rozsahu jméno, příjmení, profilová fotografie, adresa pro doručování, případně přezdívka na sociální síti Facebook, věk, telefonický/e-mailový kontakt a osobní údaje sdělené v odpovědi na soutěžní otázku jsou uchovávány a zpracovávány v rámci sociální sítě Facebook. Pořadatel se zavazuje zajistit bezpečnost údajů výherce. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů soutěžících a výherce je oprávněný zájem pořadatele a organizátora na pořádání soutěže a předání výhry.

Soutěžící a výherce má právo:

• požadovat informace o zpracovávání osobních údajů,

• na přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům,

• na opravu, výmaz nebo omezení zpracování svých osobních údajů,• vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů,

• obrátit se na pořadatele, organizátora nebo dozorový Úřad pro ochranu osobních údajů na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, www.uoou.cz, v případě podezření z porušení svých práv.· S výše uvedenými požadavky se soutěžící a výherce může obrátit na pořadatele na e‑mailové adrese karel.krupa@re-max.cz nebo osobně.


8. Závěrečná ustanovení: Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy pořadatele.

Pořadatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

Pořadatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany účastníka jako je např. manipulace s výsledky pořadí nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže. 

Pořadatel soutěže je oprávněn v souvislosti s předáním výhry v této soutěži požadovat, aby výherce prostřednictvím osobního dokladu prokázal skutečnost, že je starší 18 let. V případě že, tuto podmínku nesplní, nebude mu výhra v soutěži předána. Tato soutěž není jakkoliv sponzorovaná, podporována nebo spravovaná společností Facebook, Inc nebo Facebook Ireland Limited.

Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. V případě jakýchkoli nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na: karel.krupa@re-max.cz.