Dědické řízení - co vás čeká ?

Dědické řízení - co vás čeká ?

Smrt blízkého člověka je vždy bolestivá zkušenost spojena s dědickým řízením. Cílem je zjistit majetek a dluhy zemřelého.

Soud zahajuje zhruba do měsíce dědické řízení, na základě informací z úmrtního listu, jehož kopii zašle soudu příslušná matrika společně s informací o tom, kdo vypravil pohřeb.

Během dědického řízení se zjišťují osoby, které by přicházely do úvahy jako dědicové, dále zda byla sepsána závěť nebo dědická smlouva. Dalším klíčovým údajem je také to, zda zemřelý zanechal majetek.

Připravte si seznam majetku zesnulého

Obecně platí, že notář vás, jako pozůstalé kontaktuje. Připravte si všechny údaje o zemřelém (včetně rodinného stavu, případně počtu uzavřených sňatků, dále údaje o potenciálních dědicích, hlavně dětech, manželovi, manželce, rodičích, sourozencích apod.), které notář sepíše do protokolu o předběžném šetření. Důležité je zjistit, zda po sobě zemřelý zanechal závěť a předat ji notáři.

Dále si připravte alespoň přibližné označení majetku, který váš zesnulý příbuzný zanechal - například nemovitosti, účty v bance, auto, investice apod. Pokud znáte i závazky zemřelého (úvěry, hypotéka, půjčky atd.) informujte notáře.

Může se stát, že po vás notář bude požadovat nabývací tituly k movitému majetku.

V dědickém řízení se zjišťuje obvyklá cena zanechaného majetku, teda cena, za kterou by bylo možno danou věc prodat. Je-li třeba, vyhotoví se posudek znalce, aby určil cenu movitého i nemovitého majetku zesnulého.

Pokud po sobě nezanechal zesnulý majetek, řízení se zastaví.

Podle údajů Notářské komory ČR je zhruba 88 procent všech řízení skončeno do jednoho roku, necelé dvě procenta pak trvají déle než tři roky.

Na délku dědického řízení má vliv několik faktorů. Záleží například na tom, zda jsou známi všichni dědici, zda mezi nimi neprobíhají nějáké spory, i na tom, odkud pochází majetek zemřelého.

V případě, že není známo místo pobytu některého z dědiců, nebo se zdržuje v zahraničí, pak se dědické řízení může s ohledem na procesní předpisy výrazně prodloužit.

Notáři je třeba zaplatit odměnu, která je stanovena vyhláškou 196/2001 SB. V platném znění.

Ocenění nemovitosti pro vás s radostí udělám já.